در جلسه كارگاه آموزشی سامانه های كنداكتور و سرمایه انسانی معاونت صدا عنوان شد؛ راه اندازی سامانه های جامع نویسندگی، ترابری، ثبت و تطبیق عملكرد و مالی در معاونت صدا

قائم مقام معاون صدا خبر از راه اندازی سامانه های جامع نویسندگی، ترابری، ثبت و تطبیق عملكرد و مالی در معاونت صدا داد.

1401/06/21
|
17:21

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا شاهید مظفری روز سه شنبه 8 شهریور 1401 در جلسه كارگاه آموزشی سامانه های كنداكتور و سرمایه انسانی معاونت صدا راه اندازی سامانه های پیوسته سرمایه انسانی و كنداكتور را گام اول برای استقرار سامانه جامع و یكپارچه معاونت صدا دانست و از راه اندازی سامانه های جامع نویسندگی، ترابری، ثبت و تطبیق عملكرد و مالی طی هفته های آتی خبر داد و گفت : در هفت هفته آینده نسخه اولیه جامع نویسندگی، ترابری، ثبت و تطبیق عملكرد و مالی در قالب سامانه بسته مدیریتی در معاونت صدا به بهر بردرای می رسد. تكمیل و ارتقاء سامانه های یكپارچه تحت شبكه با طراحی جدید از جمله مقتضیات ضروری اجرایی شدن ابعاد سه گانه سند تحول سازمان می باشد.
شاهید مظفری با اشاره به اهمیت و جایگاه سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی برای استقرار جریان منسجم، مستمر و مؤثر در انتقال پیام در رسانه ملی گفت : اتصال سیستم های زنجیره مدیریت و مهندسی پیام در دوران تحولی جدید از الزامات مدیریت راهبردی رسانه برای تحقق محورهای تحول در ابعاد سه گانه تحولی است.
وی ادامه داد: براساس دغدغه ها و تاكیدات معاون صدا با ایجاد ارتباط میان سامانه ها آنها از حالت جزیره ای خارج می كنیم و شكاف های اطلاعاتی و ارتباطی را با طراحی و پیاده سازی سامانه های جدید برطرف می شود و فرآیندهای برنامه سازی علاوه بر پیوستگی درونی به سامانه های ستاد و پشتیبانی متصل می شوند،
در چنین طراحی مدیران ارشد رسانه می توانند با هوشمندی و دقت كلیه مراحل از ایده تا شنیده را بررسی و در قالب یك بسته مدیریتی عوامل كلیدی موفقیت را براساس سند تحول رصد كنند و تصمیمات استراتژیك را بگیرند،
مظفری سامانه كنداكتور جامع را عاملی برای كاهش فشار آنتن دانست و بهره برداری تمامی شبكه های رادیویی از این سامانه را موجب فراهم شدن زمینه بازمهندسی بهینه جداول پخش برای تحول محتوایی دانست.
مظفری تأكید كرد: منابع انسانی مهمترین سرمایه یك سازمان رسانه ای محسوب می¬شود كه به¬كارگیری صحیح آن مدیریت سایر منابع سازمانی را ارتقاء می دهد، برای دستیابی به این مهم
«شورای سرمایه انسانی معاونت صدا» به دستور معاون رئیس سازمان در حوزه صدا با بهره¬گیری و استناد به الگوی نیروی انسانی ابلاغی نظام مشاغل
سازمان، مجموعه قوانین و مقررات اداری و نظام یكپارچه مدیریت منابع انسانی سازمان در حوزه صدا ایجاد شده است.
نرگس جلیلی مدیر پروژه سامانه كنداكتور معاونت صدا نیز در این نشست گفت : این سامانه به گونه ای است كه علاوه بر پیش بینی، برنامه های روزانه و آنچه كه بر روی آنتن رفته است را نیز نمایش می دهد، این محتوا شامل نام برنامه ، ساعت پخش و روز پخش است. كنداكتور روزانه را می توان به سایر بسترها نیز تعمیم داد .همچنین این سامانه به انسجام مجموعه طرح ها و برنامه های شبكه ها كمك كرده و از حالت جزیره ای خارج می كند.
وی خاطر نشان كرد : تا پیش از این كنداكتورها با استفاده از اكسل طراحی و نوشته می شد به صورت
فصلی ارائه می شد و هیچ سامانه ای خروجی را پشتیبانی نمی كرد، اما این سامانه ها با پشتیبانی كامل
دیتای لازم خروجی ها را پشتیبانی و سامانه نویسندگی، ثبت عملكرد اثربخشی كاربردی سامانه را
ارتقاء می دهد.
مریم السادات صالحی مدیر پروژه سامانه سرمایه انسانی معاونت صدا در خصوص این سیستم گفت: در سامانه سرمایه انسانی معاونت صدا ، همكارانی كه در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند می توانند شخصا اطلاعات خود را در سیستم ثبت و می توان به گونه ای برنامه ریزی كرد كه قابلیت تهیه انواع گزارشات، اطلاعات شخصی ، تحصیلی، كد های برنامه سازی و كارمندی در دسترس قرار گیرد ،سامانه مذكور شرایطی را ایجاد كرده كه ویرایش اطلاعات با ضوابط جدید مبتنی بر دستورالعمل شورای سرمایه انسانی معاونت، برخلاف گذشته از یك مجرای واحد عبور می كند.
وی ادامه داد؛ این سامانه قدرت یكپارچه سازی و همگرایی اطلاعات پرسنلی شاغلین در رادیو را ارتقا می دهد و تمامی اطلاعات در یك جا تجمیع می شود. با مشاركت شبكه ها و با محوریت حوزه اداری معاونت صدا تمام اطلاعات به روز شده و مكانیزاسیون بخش اداری سرعت می یابد.

دسترسی سریع