شبکه رادیویی گفت‌وگو: صدای اندیشه‌ها

شبکه رادیویی گفت و گو با توجه ویژه به حوزه نخبگان و جذب مخاطبان جدید، از 27 اردیبهشت 1385 پخش برنامه هاي خود را آغاز کرد

و تلاش بر این بوده که رادیویی با عنوان رادیوي اندیشه ها براي مخاطبانی ایجاد شود

که از یک سطحی از علاقه مندي و اطلاعات براي پیگیري مباحث اندیشه اي برخوردارند.

. در حال حاضر در رادیو گفت و گو، طرح دیدگاهها و نظرات اندیشمندان داخل کشور مورد نظر است،

، اما در آینده، گفت و گو و مناظره با اندیشمندان بزرگ جهان درحوزه هاي مختلف مطلوب نظر خواهد بود .

تحقیق و پژوهش از عناصر اصلی برنامه سازي رادیو گفت و گو است و تمام برنامه هاي این شبکه باید پشتوانه تحقیق و پژوهش را با خود به همراه داشته باشند.

حقیقت یابی، همه جانبه نگري، توانمند سازي عمومیت جامعه، وجود تضارب آرا، تحلیلی و تفسیري بودن مباحث، روز آمد بودن برنامه ها،

بهره گیري از تمام اندیشه ها و افکار و وجود تمایز در فرم، محتوا، ساختار و طراز مباحث از ویژگی هاي برنامه هاي شبکه رادیویی گفت و گو است.

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 27 ارديبهشت 1385
شماره تماس روابط عمومي : 22168060
سامانه پیامک : 3000041
پست الكترونيك : radiogoftogoo[at]irib[Dot]ir
درصد پوشش جمعيتي: : 11/67
اطلاعات آنتن
زمان پخش:12 ساعته
موج اف ام:ردیف 103.5

خدمات