"سرپرست مدیریت تولید" فنی معاونت صدا منصوب شد

فرزاد امانی، مدیر كل تولید و فنی صدا در حكمی سید حمیدرضا حسینی را به عنوان "سرپرست مدیریت تولید" اداره كل تولید و فنی صدا منصوب كرد.

1401/12/10
|
13:35

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا؛ سید حمیدرضا حسینی، با حكم فرزاد امانی، مدیر كل تولید و فنی صدا، "سرپرست مدیریت تولید" اداره كل تولید و فنی صدا شد.
در حكم وی آمده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی و با استعانت از درگاه الهی، به موجب این حكم به عنوان سرپرست مدیریت تولید، اداره كل تولید و فنی صدا منصوب می شوید.
انتظار می رود با نگاهی فرابخشی ضمن تعامل با شبكه های رادیویی و عوامل برنامه ساز در كنار همكاران متعهد و متخصص صدابردار بیش از پیش نسبت به امور محوله اهتمام داشته و اقدامات موثری در ارتباط با جلوگیری از بروز مشكل روی خروجی شبكه ها داشته باشید.
همچنین از زحمات مهندس مهدی زارعی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی و تشكر شد.

دسترسی سریع